“KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN LUẬT PHÁP” (NOBODY IS ABOVE THE LAW)