Khi Nghe Tiếng Gõ Cửa / Cảm Ơn Trời Hôm Nay Nắng Ấm. Thơ Trần Vấn Lệ