Khách sạn Mỹ ở Nhật từ chối cho Đại sứ Cuba thuê phòng