Ký giả Truyền hình lão thành Phạm Bội Hoàn qua đời