Ký giả Dương Hùng Cường nơi Đài Tưởng Niệm Phóng Viên ở Normandie