Ivanka Trump nói bà khước từ đề nghị lãnh đạo Ngân hàng Thế giới