ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA TẠI DALLAS 10-11-2019