Đổi lịch trình, Nguyễn Phú Trọng không gặp đoàn thượng nghị sĩ Mỹ thăm VN