Đại hội 13: Phúc không chịu về – Trọng muốn ngồi thêm