Đại dịch Covid-19 làm lộ rõ nhiều mặt của thế giới và con người