Đại Dịch Coronavirus đã ảnh hưởng Mỹ và Thế Giới ra sao?