Hong Kong cấm 12 nhà hoạt động dân chủ tham gia bầu cử