Hoa Vi : Trung Cộng tận dụng các quyền dân chủ không hề có trong nước