HOA KỲ TRONG KHÚC QUANH HẬU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHỐC LIỆT