Hoa Kỳ thu hồi hơn 1,000 visa của các công dân Trung Cộng bị xem là có nguy cơ về an ninh