HOA KỲ CÓ THỂ CẮT ĐỨT HOÀN TOÀN QUAN HỆ VỚI TRUNG CỘNG