Hoà Bình ở Palestine: Đề xuất 2 quốc gia cuả Trump và Netanyahu phù hợp với những ưu tiên cuả Vatican.