Hồng Y Nhiếp Chính nguyên là Giám mục Địa phận Dallas