Hương Cảng: Máu nhuộm sân ga Nguyên Lãng – mùi của nội chiến