Hơn hai chục nước kêu gọi Trung Cộng đóng cửa các trại cải tạo ở Tân Cương