Hơn 10 ngàn người ở 40 quốc gia tham gia kiện Trung Cộng đòi bồi thường