Hải quân Mỹ, Ấn, Nhật và Philippines thao dượt chung ở Biển Đông