Hội nghị Trung ương 12 – Vũ Đức Đam được cao phiếu nhất