Hội nghị Trump-Kim ở Việt Nam một lựa chọn cân nhắc.