HỘI HO CỨU TRỢ TPB/QP/VNCH CÙNG THÂN HỮU CẦU SIÊU VÀ CẦU AN QUÂN CÁN, CHÍNH VNCH TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ THỦ Đ&