Hài cốt của 81 ‘Thiên Thần Mũ Đỏ’ chính thức trở về lòng đất.