Học giả Mỹ chia sẻ kinh nghiệm dạy về Chiến tranh Việt Nam