HẢNG HÀNG KHÔNG VIETJET HAY Ổ TRỘM CƯỚP CÓ BẢO CHỨNG?