Hai thách thức lớn cho nhiệm kỳ hai của tổng thống Thái Anh Văn