Hai ngày căng thẳng nhất của TT Trump TGM Tổng hợp diễn biến thời sự 2 ngày 16-17/10/2019