HÒA THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ PHỤNG THỪA ỦY THÁC CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG LÃNH ĐẠO GHPGVNTN