Hạ Viện thông qua nghị quyết chống TT Trump “phân biệt chủng tộc”