Hà Nội: Rắc hàng tấn vôi bột vào trăm tấn rác chất đống giữa phố