Gậy ông đập lưng ông: Iran làm đắm tàu cuả mình, chặn mất cửa cuả quân cảng