Giêrusalem hân hoan đón thánh tích máng cỏ Chúa Giáng Sinh do Đức Thánh Cha trao tặng