GIÁO XỨ THÁNH PHÊRÔ CỬ HÀNH THÁNH LỄ VÀ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM KỶ HỢI 2019