GIÁO XỨ THÁNH PHÊRÔ CỬ HÀNH THÁNH LỄ NĂM MỚI VÀ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM