Giáo Xứ Thánh Phêrô bước vào Tuần Thánh với nghi thức rửa chân