Giám mục đầu tiên chết vì Covid-19 là một nhà truyền giáo ở Ethiopia