Giám đốc của CDC Hà Nội bị bắt vì nâng giá mua thiết bị trợ thở điều trị COVID-19