Gói cứu trợ thứ 2: Cộng hòa lo kinh tế, Dân chủ ưu tiên sức khỏe