Duterte viện hiệp định quốc phòng, yêu cầu Mỹ bảo vệ Philippines chống TC