Du khách Anh nói “kỳ nghỉ của đời mình” ở Việt Nam bị huỷ hoại vì COVID-19