Donald Trump tính lập liên minh mới, dồn Trung Cộng vào khó khăn lịch sử