Dân chúng biểu tình, học sinh bãi khóa, phản đối cảnh sát Hồng Kông bắn bừa bãi