DIỄN BIẾN TIẾP THEO XOAY QUANH TẤM BẢNG “BLACK LIVES MATTER” TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG HOUSTON