Di sản của Nancy Pelosi: Chó sủa không răng (cắn)!