Di dân đòi TT Mỹ cho nhập cảnh, hoặc trả $50.000/người để quay về