Di dời sang Việt Nam, Samsung đóng cửa nhà máy điện thoại cuối cùng ở Trung Cộng