Dak-Séang 1970 (Hồi ký- Vương Mộng Long- K20) ---o--- (Tiếp theo và hết)